fbpx
menu KATEGORIE PRODUKTÓW

Warunki współpracy

· Zamówienia składane w firmie ANADO, przyjmowane są w formie pisemnej, podpisane przez osobę upoważnioną do złożenia zamówienia w imieniu Zamawiającego podmiotu, zamówienie powinno byæ dostarczone fax`em, e-mailem lub pocztą.

· Termin realizacji zamówienia określony zostaje indywidualnie w zależności od wybranego przez klienta wykoñczenia (nadruk, haft lub inne). Terminy kształtują się od jednego do czterech tygodni. W szczególnych przypadkach firma ANADO zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia.

· Przed przystapieniem do realizacji zamówienia pobieramy zaliczkę w wysokości 60% wartości zamówienia , pozostała częśæ powinna byæ uregulowana w dniu odbioru towaru. W przypadku rezygnacji z wykonania zamówienia wpłacona zaliczka nie jest zwracana i jest przekazana na pokrycie wszystkich kosztów poniesionych przez firmę ANADO związanych z realizacją zamówienia. Rezygnacja z zamówienia w trakcie jego realizacji skutkować może naliczeniem dodatkowych opłat stanowiących zwrot towaru, opłat dodatkowych wobec dostawców firmy ANADO , opłat transportowych, oraz kosztów związanych z utraceniem korzyści.Nowi klienci firmy ANADO, zobowiązani są do uregulowania należności za zamówiony towar lub usługę przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

· Odroczony termin płatności ustalany jest indywidualnie i dotyczy stałych klientów firmy ANADO. Jednak firma ANADO zastrzega sobie prawo własności zakupionego towaru do chwili całkowitego uregulowania płatności wyszczególnionej na fakturze VAT.

· Transport zamówionego towaru, do kwoty nie przekraczającej 10000 tys. PLN, pokrywany jest przez Zamawiającego i jest wyszczególniony na fakturze VAT. Brak informacji na formularzu zamówienia, dotyczącej rodzaju transportu jest wyrażeniem zgody na przesłanie zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, z która firma ANADO ma podpisaną umowę i odbywa się wg. obowiązujących cenników danej firmy. W przypadku dostarczania zamówionego towaru partiami, koszt transportu każdej partii pozostaje po stronie Zamawiającego.

· Reklamacje- Firma ANADO przyjmuje reklamację wadliwego towaru do 10 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru. Reklamowanie wadliwego lub uszkodzonego towaru odbywa sie po uprzednim całkowitym uregulowaniu zapłaty za zamówiony towar. Towar reklamowany jest przyjmowany tylko i wyłącznie w niezmienionej formie tzn. w takiej jaką posiadał opuszczając firmę ANADO. Zamawiający Ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru. Towar nie może nosiæ śladów żadnych przeróbek, nie może posiadaæ dodatkowych wykoñczeñ w postaci nadruków, haftów, lub innych oznaczen. Firma ANADO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wady lub uszkodzenia towaru w przypadku dalszego zbycia towaru na rzecz osób trzecich. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnego odbiorcy, odpowiedzialnośæ za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego.

· Prawa autorskie – zamawiający składając zamówienie na znakowanie zamówionych towarów jednoznacznie stwierdza, i posiada prawa do wykorzystywania dostarczonych grafik i jednocześnie uprawnia firme ANADO do przetwarzania ich w celu uzyskania pożądanego wyrobu koñcowego. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie w celach reklamowych lub promocyjnych wykonywanych przez firme ANADO wyrobów w materiałach reklamowych, stronach www lub jako ekspozycji na targach branżowych. Firma ANADO ma prawo prezentowania wykonanych produktów jako próbek, aby móc zaprezentowaæ jakośæ wyrobów oraz sposoby znakowania.

· Pozostałe warunki oraz informacje. Wszelkie ceny oraz warunki dostaw wymienione na stronach firmy ANADO, katalogach lub ofertach wstępnych są jedynie informacją handlowe i nie mogą byæ traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 § 1Kodeksu Cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowañ w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie ceny podawane na stronach firmy ANADO lub ofertach wstępnych są cenami netto i należy doliczyæ VAT 23%, lub w niektórych przypadkach 7% .

· Prezentowane w serwisach www, katalogach oraz ofertach wstępnych kolory wyrobów mogą odbiegaæ od rzeczywistych kolorów produktów. Firma ANADO z przyczyn niezależnych nie może zagwaratowæ ciągłości produktów pod względem koloru i struktury materiału.

Właściciel firmy ANADO